Kategorijos
Aktuali informacija

Dėl gyventojų lankymo

PATVIRTINTA
Všį ,,Senjorų dvaras“ direktorės
2022-01-03 Įsakymu Nr.03/01/2022

VŠĮ ,,SENJORŲ DVARAS“ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 .Globos namų ,,Senjorų dvaras“ Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose Aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoti gyventojų lankymo organizavimą  globos namuose ,,Senjorų dvaras“ (toliau – Globos namai).
2. Lankymo tvarkos aprašas atitinka 2020-11-06 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-2508 “Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinųjų sąlygų“ 2021-09-13 Nr. V-2064 paketimo reikalavimus.

3. Gyventojas su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėse, globos namų lankymo tvarkos apraše ar kituose socialinės globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarką, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui.

II. GYVENTOJŲ LANKYMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

4.  Globos namuose ,,Senjorų dvaras“ gyventojų lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų:
4.1.Siekiant valdyti gyventojus lankančių asmenų srautus užtikrinama, kad į globos namus nebūtų įleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir būtų galima pamatuoti kūno temperatūrą prieš patenkant į globos namų patalpas, todėl asmenys planuojantys lankyti savo artimuosius globos namuose, privalo telefonu informuoti socialinį darbuotoją apie atvykimo dieną ir laiką.
4.2. Socialinis darbuotojas planuojamus gyventojų lankymus registruoja „Gyventojų lankymo žurnale“.
4.3. Apie planuojamus lankymus socialiniai darbuotojai informuoja aukšto slaugytoją  socialinio darbuotojo padėjėjus, slaugytojo padėjėjus dirbančius tą dieną.
4.4. Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 14 val. iki 18 val.

4.5. Lankyti gyventojus, išskyrus terminalinės sveikatos būklės gyventojus, gali tik asmenys atitinkantys vieną iš šių kriterijų:

4.5.1. kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

4.5.1.1. praėjus vienai savaiteibet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šios tvarkos  4.5.1.5. papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

4.5.1.2. praėjus 2 savaitėmsbet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

4.5.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šios tvarkos 4.5.1.5. papunktyje nurodytą atvejį;

4.5.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemąpraėjus ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

4.5.1.5. praėjus 2 savaitėmsbet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų);

4.5.1.6. praėjus vienai savaiteibet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

4.5.1.7.  po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės;

4.5.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

4.5.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba

4.5.2.2. asmuo prieš mažiau nei  60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą;

4.5.3 asmuo, kuriam ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento)  atliktas SARS-CoV-2  PGR tyrimas ir nustatytas neigiamas rezultatas;

4.5.4. yra vaikas iki 12 metų ir 2 mėnesių;


4.6. Rekomenduojama gyventojus lankyti tik globėjams/rūpintojams arba patiems artimiausiems asmenims.
4.7. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su globos namų direktoriumi ar socialiniu darbuotoju.
4.8. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo į globos namų patalpas be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos kūno temperatūrą, patikrins AAP, informuos apie pagrindinius reikalavimus nurodytus tvarkos apraše.
4.9. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo.
4.10. Prieš patenkant į globos namus lankytojui matuojama kūno temperatūra, lankytojas privalo dėvėti apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
4.11. Lankytojas viso lankymo metu dėvi nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
4.12. Lankytojui, lankant gyventoją globos namų patalpoje, prieš įeinant į įstaigą privalu dezinfekuoti rankas ir dėvėti apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
4.13. Lankymo trukmė globos namuose pas gyventoją yra ne ilgesnė nei 15 min.
4.14. Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje, joje lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
4.15. Lankyme dalyvauja tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir 14 dienų laikotarpyje neturėję kontakto su sergančiu COVID-19 liga.
4.16. Lankant gyventoją turi būti išlaikytas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiu asmeniu. Užtikrinant, kad būtų laikomasi atitinkamo fizinio kontakto atstumo, socialinis darbuotojas informuoja gyventoją lankantį asmenį apie šį reikalavimą.
4.17. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos, kuriose jis vyko išvėdinamos ir išvalomos.
4.18. Prie globos namų įėjimo ant durų yra iškabinta informaciją lankytojams, dėl asmens higienos laikymosi būtinybės (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) ir, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Šią informaciją socialiniai darbuotojai suteikia ir lankytojams, kurie registruojasi atvykti į globos namus aplankyti gyventojo.
4.19. Savarankiškų gyventojų lankymas rekomenduojamas lauke arba poilsio kambaryje, esančiame užimtumo centre, išlaikant kuo mažesnį fizinį kontaktą su gyventoju.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Globos namų darbuotojai turi teisę neįleisti į globos namus neblaivių ar apsvaigusių lankytojų.
6. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš globos namų teritorijos.
7. Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose tvarkos aprašas keičiamas pasikeitus LR teisės aktų reikalavimams.

Parengė:
Direktorė

Kristina Zakarienė

Kategorijos
Šventės

Senjorų diena

Spalio 1-oji skambėte skambėjo nuo sveikinimų ir linkėjimų senjorams. Šia švente džiaugėsi ,, Senjorų dvaro” gyventojai! Gyvenimo tėkmė mus visus neša į ramų, dosnų ir išmintingą brandos užutėkį. Taip jau lemta, kad jaunas žmogus negali išlikti, tačiau prabėgę metai apdovanoja kitkuo – gyvenimiška patirtimi, nuveiktų darbų vaisiais, pasiekimų džiaugsmu. Kiekvienas savaip džiaugiamės savųjų dešimtmečių derliumi. Kokia šventė be muzikos, muzikantų, dainininkų? Pasveikinti senjorų sugužėjo Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras direktorė – Skaidra Karalienė, Vaida Barisienė, Artūras Petruoka, Ernestas Bukauskas nuoširdžiai ir šiltai pasveikino senjorus jų šventės proga.